MEDILINGUA – Leonardo da Vinci Transfer innowacji
Numer projektu 2013-1-PL1-LEO05-37769
Okres wdrażania: 01.2014-12.2015

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz mobilności zawodowej ratowników medycznych, przez umożliwienie im zwiększenia kompetencji w obszarze umiejętności komunikacji, ze szczególnym naciskiem na rozwój umiejętności językowych. Partnerstwo przewiduje zapewnienie tych umiejętności grupom docelowym przy zastosowaniu narzędzi e-learningowych oraz m-learningowych. Dodatkowo, projekt przewiduje efektywne zastosowane metodologii podcastingu.
Grupa docelowa projektu to osoby, które będą stosować rezultaty projektu po jego zakończeniu. W naszym przypadku są to ratownicy medyczni z państw partnerskich. Ponieważ status oraz profil zawodowy ratowników medycznych w różnych krajach nie są takie same, podczas pierwszego spotkania w ramach projektu w Portugalii uzgodniono że dla celów projektu ratownicy medyczni zdefiniowani zostaną jako „osoby wyszkolone do pracy w branży medycznej, zwłaszcza udzielaniu pierwszej pomocy, które nie są wykwalifikowanymi lekarzami”.

Poza samymi ratownikami, projekt może być interesujący także dla ekspertów z sektora medycznego, przedstawicieli przedsiębiorstw, pracodawców, wykładowców, a także zawodowych centrów szkoleniowych, szczególnie tych, którzy szkolą ratowników medycznych.